Contoh pidato menggunakan bahasa jawa (diambil dari berbagai sumber)

Ini adalah berbagai contoh pidato yang saya ambil dari blognya temen2 blogger smua,, sebelumya minta maaf karena tidak meminta ijin dahulu,,,
Dan sudah seharusnya bagi saya untuk menambah link sumbernya,,,

Assalamualaikum Wr Wb
Nuwun !
Dumatheng panjenenganipun Bapa Kepala Dinas Pendodikan Pemudha dan Olahraga kabupaten Kebumeningkang pantes sinudarsono
Dumatheng Pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang tansah kulo bekteni
Dumatheng panjenenganipun Bapa/Ibu juru pambiji Sesorah ingkang tansah kulo hormati
Dumatheng Bapa/Ibu Dwija Basa Jawi Pandamping panyarta Adu wasis sesorah ingkang kulo hormati
Soho, dumatheng para panyarta adu wasis sesorah ingkang kulo tresnani
Saderengipun kulo nyuwun agunging pangapunten amargi kumowantun cumantaka matur ngadeg wonten ngarso panjenengan sedoyo
Saperlu ngaturaken sesorah ingkang hanggadahi Irah-irahan ‘GUMREGAH NGGAYUH KUNCARANING BANGSA’
Slajengipun sumangga kulo aturi sesrengan ngunjuaken raos puji syukur dumatheng ngarso dalem Allah SWT, ingkang sampun paring kasarasan, karaharjan, sahenggo wonten enjang meniko kita taksih saged kempal manunggal hangrawuhi adicara asu wasis sesorah basa Jawi
Sholawat soho salam mugi tansah katetepaken Allah SWT dumatheng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang kita ajeng-ajeng syafa’atipun benjang wonten yaumul qiyamah allohuma amin!
Sagung para rawuh kakung miwah putri ingkang kula hormati
Kita sedoyo angertos bilih Bangsa Indonesia sampun mijil 64 tahun kepengker, ananging bangsa meniko taksih tebih katilar dening bangsa-bangsa sanes , meniko kedah dipun galeh sareng-sareng. Menopo ingkang andamel bangsa kita mboten enggal-enggal majeng ? ananging wonten salebetipun gangsal warsa pungkasan , bangsa Indonesia sampun ngedalaken kemampuan aslinipun, kathah para siswa ingkang nggondol medali emas wonten Olimpiade Fisika, Matematika, lsp. Menika mratandakake bilih bangsa Indonesia sanggup Gumregah ngoyak ketinggalan saking bangsa-bangsa manca
Indonesia inggih meniko nagari ingkang subur, gemah ripah loh jinawi lir kadya kolam susu, wonten ingkang mastani miniature swarga.
Negari Khatulistiwa ingkang anggadahi iklim tropis, kedahipun ndamel rakyat Indonesia Otot kawat balung wesi kiyat mboten tertandingi, panas ingkang sumelet kados kawah candradimuka andamel tiyang Indonesia rajin twin kiyat.
Mboten naming mekaten, wonten tlatah nuswantara mriki sampun nate mijil kerajaan-kerajaan ingkang adi luhung,ingkang nggadahi nami arum, kadasta Majapahit twin Sriwijaya, meniko bukti bilih wiwit atusan tahun kepengker tlatah Nuswantara samupun kesohor endahipun soho majengipun.
Majapahit kanthi armada perang ingkang agung, ingkang mboten saged dikalahaken dening bangsa-bangsa asia. Bangsa Indonesia sampun ngalami perjuangan nglawan penjajah atusan tahun kanthi korban mayuta-yuta. Menopo badhe kita kesupenaken jasa mulya utama saking para pahlawan kita ? Sampun ngantos, jalaran Bangsa ingkang agung inggih bangsa ingkang ngagungaken pahlawanipun.
Sagung para rawuh kakung sumawana putrid ingkang tansah kinurmatan !
Sedoyo wau, minangka tuladha bilih bangsa-bangsa ing tlatah Nuswantara sampun nate majeng, mila mekaten, smeniko jamanipun kita bangsa Indonesia majeng mbesat ing gegana kadasta Gatotkaca.
Panci, sedoyo meniko kuwaosipun Gusti Allah SWT ananging kita kedah ngupayaaken supados Indonesia cepet-cepet majeng.
Kagem nambah semangat kita anggenipun cepet-cepet nggayuh kuncaraning bangsa , kulo aturaken carios saking R. NG. Ronggowarsito,cariosipun mekaten :
Mbenjang Indonesia bakal kapimpin dening :
1. SATRIYO KININJORO MURWO KUNCARA (Satriya ingkang dipun kunjoro nanging murwo kuncoro wonten saendenging donya nun inggih Ir. Soekarno)
2. SATRIYO MUKTI WIBOWO KWSANDUNG KASAMPAR ( Satriyo ingkang sugih ananging dhawah saking kekuasaan amargi korupsi/ H.M Soeharto)
3. SATRIYO SUMELAING ATUR (Satriyo ingkang naming njabat sekedap sanget/ Bp. B.J Habibi)
4. SATRIYO LELONO JAGAT TOPO NGRAME (Satriyo ingkang remen dolan ananging inggil ilmu agaminipun/ Gus Dur)
5. SATRIYO PININGIT HAMONG TUWUH ( Satriyo ingkang mimpin amargi Kharisma bapakipun)
6. SATRIYO BOYONG PAMBUKANING GAPURO( Satriyo ingkang mbikak gerbang kemajuan inggih meniko SBY)
7. SATRIYO PINANDHITO SINISIHAN WAHYU (Satriyo ingkang ngalim twin pikantuk ilham saking gusti Allah kagem majengaken Indonesia)
Nembe sedoyo mboten saged dipercados ananging saged nambahi semangat kito bilih insya Allah bakal Indonesia badhe cepet-cepet nggayuh lintang kemajengan.
Panjenengan saged mriksani bukti bilih bangsa wonton donya meniko ingkang ekonomi nipun positif nalika krisis, naming Cina, India twin Indonesia tigang negari ingkang bakal nguwasani donya, insyaallah.
Pramila monggo ingkang taksih rumaos warga Indonesia, ingkang taksih rumaos mijil wonten Indonesia, ingkang taksih pengen mangertos majengipun Indonesia, kita sareng sareng mlajar ngoyak katilaran wonten bidangipun piyambak-piyambak, supados Indonesia cepet majeng mbesat ing gegana, sumunar kadasta bagaskara,mugiya Gusti Allah tansah paring kekiyatan dumatheng kita sedoyo amin. !
Mekaten atur kulo mbok bilih anggen kulo matur kathah kelenta-kelentunipun, kirang subasita mboten naming kulo nyadong sih agunging samudra pangaksama
Wassalamualaikum Wr. Wb

Sumber: http://www.adichangcuter.co.cc/2010/04/pidato-bahasa-jawa_9436.html

PIDATO BOSO JOWO ACORO
TULADHA PINAMPI PASRAH LAMARAN
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Nuwun
Dumateng panjengannipun Bapak ( inking nyalirani pasrah ) ingkang sampun kepareng anyeliarani pangandikanipun Bapak (………..) sekakalian, minangka duta salirsaraya (badhe kadang besan), ingkang pantes sinubo ing pakurmatan.
Khanti raos kurmat saha nyuwun sewu agunging pangaksami inggih awit mundhi dawuh timbalanipun raka ………… sekalian ( ingkan mengkukarya) awit keparenganipun, kula piniji minangka tetalanging atur, supados anampi menggah sawan atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenengannipun Ibu/Bapak ( kluargo penganten kakung ) lumantar panjengan.
Minangka purwaning atur, senadyan sampun kepara kasep angambali atur sugeng rawuh kairing atur panyuwun ingkang tanpa pepindhan dene tindak panjengan sampun kasembadaning sedya, kanti minggah kawilujangan datan wonten pringga bayaning marga
Salajengipun, sanget katampi kanthi gumbiraning manah, atur salam taklim saking panjenenganipun badhe calon besan lumantar panjengan, salajengaipun dhumawaha sami-sami.
Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaki rabi, kula tampi kanti suka bhingahing manah, samengke badhe kula aturaken wonten ngarsanipun bapak (………….) sekalian. Boten sanes Ibu/Bapak (…………….) naming ngaturaken agunging panuwun menggah sedhaya peparinganipun badhe calon kadhang besan, pratondha yekti kasoking sih katresnan dhumatang Bapak (…………..) sekalian, mugi dadosa sarana reketing asepuh anggenipun ngentas pitulus putra, lan tansah manggih raharja tuwih bagya mulya.
Mekaten, atur panampi saking Bapak…………… sekalian lumantar kula, saha ngaturi uninga bilih sampun dumugi wahyahing mangsa kala tumapaking ijab saha Kabul sarta panggih, dipun suwun panjenanganipun bapak …………….. sekalian wonten keparengipun anjenengisaha paring donga pangestu murih rahayuning sedya.
Minongko pungksan atur, mbokblih menawi wonten kuciwaning boja karami, anggenipun kulo nampi menggah ing ing rawuh panjengan sedoyo, mugi tansah paring sih samudra pangaksami. Semonten ugi kula, minangka tetalinging basa mbok bilih wonten galap-gangsuling atur saha kiranging subasita, kupat duduhe santen sedyo lepat nyuwun pangapunten
Akhirul kalam, wa bilahit taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr Wb

Sumber: http://ojolali-yo.blogspot.com/2010/04/pidato-dengan-menggunakan-bahasa-jawa.html

PIDATO BAHASA JAWA
Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak saha ibu,dewan juri ingkang kula hormati. Rencang-rencang ingkang kula tresnani.
Langkung rumiyin mangga kula dherekaken panjenengan sadaya ngunjukaken raos puji syukur dhumateng Allah SWT, awit saking nugrahanipun kula panjenengan sami dipun paringi nikmat kesehatan saengga saged mengeti dinten Pendidikan ing enjang punika kanthi sehat walafiat, mboten wonten kekirangan setunggal punapa.
Para rawuh ingkang minulya,
Ing saben tanggal 2 (kalih) Mei kita sadaya mengeti dinten Pendidikan. Ngrembag babagan dinten Pendidikan, mboten saged uwal kaliyan panjenenganipun Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dipunlairaken rikala tanggal 2 Mei tahun 1899. Kenging punapa tanggal kelahiranipun Ki Hajar Dewantara punika dipun pengeti dados dinten Pendidikan? Lelabetanipun Ki Hajar Dewantara ing babagan pendidikan saestu ageng sanget, saengga Ki Hajar Dewantara dipun wastani Bapak Pendidikan ing Indonesia. Kejawi punika Ki Hajar Dewantara ugi dados perintis kemerdekaan Indonesia, ugi pelopor wartawan ing Indonesia. Lelabetanipun Ki Hajar Dewantara sapunika sampun saged dipun raosaken dening sinten kemawon warga masyarakat saindhenging nuswantara.
Rikala taksih timur Ki Hajar Dewantara kagungan asma Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat taksih kalebet wayah saking panjenenganipun Kanjeng Gusti Pakualam ingkang kaping tiga. Dados saged kawastanan manawi panjenenganipun punikataksih trah Pakualaman. Sanajan panjenenganipun putra ningrat, ananging mboten kagungan watak ingkang gumedhe utawi sombong, panjenenganipun kagungan greget utawi semangat tumrap ing demokrasi tuwin nggadhahi pangajab ndadosaken bangsa Indonesia punika saged nggayuh kamardikan.
Perjuanganipun Ki Hajar Dewantara kawiwitan nalika panjenenganipun nyerat artikel ingkang irah-irahanipun “Umpama Aku Dadi Wong Landa” seratan punika ndadosaken dukanipun Bangsa Walandi. Inggih awit saking seratanipun kalawau, panjenenganipun lajeng dipun bucal dhateng Negari Walandi, sesarengan kaliyan Dokter Cipto Mangun Kusuma tuwin Danudirjo Setia Budi utawi Douwes Dekker. Ingkang asring pun sebat Tiga Serangkai.
Para rawuh ingkang kula hormati,
Sesampunipun Ki Hajar Dewantara dipunkonduraken saking Negari Walandi panjenenganipun ngedegaken pawiyatan ingkang dipun wastani“Taman Siswa”. Sekolah Taman Siswa Nggadhahi sesanti “Ing ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani. Ingkang artosipun kirang langkung menawi guru punika kedah dados pamong ingkang tansah dados panutan tumrap siswa-siswinipun tuwin masyarakat sakiwatengenipun.
Para rawuh ingkang minulya,
Kanthi lelabetanipun Ki Hajar Dewantara mboten wonten lepatipun menawi kula lan panjenengan mengeti dinten Pendidikan ing saben tanggal 2 Mei kados sapunika. Mangga kula panjenengan sami nglajengaken perjuangan ingkang sampun dipuntindakaken Ki Hajar Dewantara kanthi tumindak asih kangge ngasuh lan ngasah kapinteran kita. Mugi-mugi kula lan panjenegan sami dipun paringi kekiyatan anggenipun majoaken pendidikan ing wekdal punika.
Pungkasanipun atur, kathah kekirangan anggen kula matur tuwin kirang ing suba sita, kula nyuwun agunging pangaksami.
Nuwun.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumber: http://thnurani.blogspot.com/2010/05/pidato-bahasa-jawa.html

Tags: pidato jawa, pidato menggunakan bahasa jawa, thulada pidato, pidhato, thulada pidato jawa, bahasa jawa, phidato.

Iklan
    • Farhan
    • Januari 30th, 2011

    phidatonya banyak amat ya!

  1. No trackbacks yet.

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
Iklan
%d blogger menyukai ini: